Про нас

Дубно – місто із 900-річною історією, значний культурний та освітній центр Волині. Становлення та розвиток міста нерозривно пов’язані з діяльністю родини князів Острозьких. Продовжуючи славні традиції Острозьких, і, дбаючи про належний розвиток освіти, Дубенська міська рада згідно з рішенням Зборів засновників від 11.03.2003 року стала співзасновником Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Для повноцінного та ефективного навчального процесу Дубенська міська рада передала у власність Університету приміщення по вул. Шевченка, 14.

Дубенська філія як структурний підрозділ Університету «Україна» – перший вищий навчальний заклад ІІІ-IV р.а. на теренах Дубенщини, який був створений 27 грудня 2006 року та є правонаступником Рівненського регіонального центру дистанційного навчання Університету «Україна».

У 2013 році з метою удосконалення структури підрозділу Університету «Україна» в м. Дубні, розширення можливостей молоді регіону отримувати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти створено Дубенський коледж.

Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів становить 200 чол., в т.ч. 150 чол. денної і 50 чол. заочної форм навчання. Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю 081 “Право” та за професіями: 4115 “Секретар керівника (підприємтсва, організації, установи)”, 4212 “Касир (в банку)”.

Кадрове забезпечення становить 21 працівник професорсько-викладацького, адміністративного та обслуговуючого персоналу. Навчально-виховний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом, який укомплектований науковцями, високоякісними спеціалістами-практиками, викладачами вищої категорії. Наші випускники працюють в державних органах управління, на підприємствах, в організаціях різних форм власності.

Професорсько-викладацький склад формує і систематизує методичні наробки по використанню активних та інтерактивних методів навчання, по роботі в малих групах. У зв’язку з цим можна стверджувати, що з поширенням у світі інформаційно-телекомунікаційних технологій та істотними структурними змінами в освітніх системах склалися передумови розвитку нового – дистанційного навчання, елементи якого впроваджені у 6 локальних центрах.

Запровадження інноваційних технологій навчання ґрунтується на широкому використанні нових сучасних педагогічних технологій, особистісно-орієнтованого навчання, нетрадиційних форм і методів навчання, індивідуального диференційного підходу, активних методів навчання, методу ділової активності, дослідницько-пошукового методу, методу проектів, інформаційно-комп’ютерної технології.

Пріоритет загальнолюдських цінностей, потреб, інтересів і прав людини, що покладено в основу вивчення усіх навчальних дисциплін свідчить про значні та невідворотні зміни в підході до організації та визначення змісту сучасної вищої освіти. Підтвердженням цих слів є діяльність Студентського навчального науково-виробничого підрозділу «Юридична клініка», яка поєднує в собі не лише освітню (набуття студентами практичних навичок юридичної діяльності ще під час навчання), але і соціальну (забезпечення доступу вразливих верств суспільства до безоплатної правової допомоги) цілі існування. Новий напрямок діяльності ЮК – це правопросвітницька діяльність шляхом бесід, тренінгів, інтерактивних занять із старшокласниками, яка має загальносуспільну мету – виховання молоді Дубенщини на засадах толерантності, гуманізму та поваги до права.

Науково-дослідна робота студентів є складовою професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності і вміння творчого підходу. Результатом таких наукових та творчих досліджень стала перемога по Рівненській області у Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України».

В основі виховної роботи – набуття студентами соціального досвіду, патріотизму, формування духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної культури, створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості. Студенти університету – активні учасники загальноміських заходів різноманітних напрямків.

З метою формування навичок самоврядування, громадянської активності студентів, залучення до проведення навчального та виховного процесу, сприянню належних умов відпочинку, етичного, морального розвитку діє Студентська Самоврядна Колегія (ССК).

Слід відмітити, що в рамках діяльності ССК студенти провадять пошукову діяльність і долучились до акції Ради ветеранів м. Дубна, приуроченої до 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Акція полягала у пошуку інформаційних даних про солдат-дубенчан, загиблих за межами країни.

Студентська Самоврядна Колегія долучається також до розвитку літературного мистецтва на Дубенщині, зокрема, щорічно публікуючи студентські роботи в альманасі «Зорі народжуються на землі».

З ініціативи ССК проводиться волонтерська діяльність, благодійні акції по збору одягу, іграшок, шкільного приладдя на допомогу дітям-сиротам, коштів, продуктів харчування та необхідних речей для воїнів АТО.

Для ефективної наукової діяльності та організації навчально-виховного процесу важливе значення мають електронні інформаційні ресурси, що надають ширший доступ до інформації та дозволяють якісне її використання. Складовими такого забезпечення є періодичні видання, наукові журнали, матеріали конференцій, звіти по науково-дослідних роботах, розроблені викладачами електронні навчально-методичні матеріали, електронна бібліотека.

На сьогодні бібліотечний фонд становить близько 50 тисяч примірників.

Для здійснення освітньої діяльності створена матеріально-технічна база, яка відповідає нормам державного стандарту і дозволяє проводити навчально-виховний процес на належному рівні.

Дубенський коледж Університету «Україна» в м. Дубні розташований у власних та орендованих приміщеннях загальною площею 4543,4 кв.м., в тому числі має власне приміщення – 521,1 кв.м.

Коледж має приміщення гуртожитку загальною площею 526,3 кв.м. проектною потужністю на 48 місць. Забезпеченість гуртожитком становить 100 %. Проведено капітальний ремонт гуртожитку, обладнано новими комфортними меблями власного виробництва.

Університет «Україна» у м. Дубні сьогодні – це творчий дух, поєднання мудрої педагогіки з науковими дослідженнями, де добру славу Університету творили і творять люди, які несуть нове мислення, культ знань, загальну культуру і національну свідомість.